Tijdschrift Publieke Ruimte

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel ‘Cahier Espace Public’.

Het Tijdschrift Publieke Ruimte kan terugkijken op een succesvolle jaargang 2018 waarin volgende thema’s aan bod kwamen: openbaar vervoer, openbare gebouwen, weginfrastructuur en publieke ruimte by night.

Vier spraakmakende dossiers in 2020

In 2020 mag u opnieuw vier boeiende nummers van het tijdschrift Publieke Ruimte verwachten. Naast de vaste rubrieken zoals ‘In de praktijk’, ‘Mensen’, ‘Over de grens’ en ‘Dagje uit’ staan er opnieuw spraakmakende dossiers op het programma.

Nr. 33 (januari – februari – maart): Voetgangers

In 2020 bestaat de Voetgangersbeweging vzw twintig jaar. Reden genoeg om in het eerste nummer van deze jaargang uitgebreid stil te staan bij publieke ruimte voor voetgangers. U maakt kennis met steden die hun centrum hebben ingericht op maat van voetgangers, we interviewen deskundigen over voetgangersinfrastructuur en toegankelijkheid, we gaan op zoek naar bijzondere locaties zoals blotevoetenpaden en voetgangersbruggen. In dit nummer onderzoeken we de rol van de voetganger in het mobiliteitsbeleid en trachten oplossingen te zoeken om de ‘S’ van het STOP-principe meer gewicht te geven in het beleid.

Nr. 34 (april- mei- juni): Groen in en rond de stad

Volgens de VN zal tegen 2050 twee derde van de wereldbevolking in steden wonen. Ook Vlaanderen kent een toenemende verstedelijking. Verstedelijkte gebieden zijn extra gevoelig aan de effecten van klimaatverandering zoals hittestress, verdroging en wateroverlast. Maar ook akoestische- en luchtkwaliteit staan in stedelijke omgevingen onder druk. Stadsgroen is essentieel om de leefkwaliteit in steden te behouden en versterken, zowel op microniveau als in de grote ruimtelijke structuren van de stad. Stadsgroen vervult naast ecologische en esthetische functies ook een rol bij onder meer voedselproductie en waterbuffering. Dit dossier staat uitgebreid stil bij de toegevoegde waarde van groen voor de stedelijke leefomgeving. 

 De inhoudstafel van tijdschrift Publieke Ruimte nr. 34:

3             Wordt ‘meer lokaal’ het nieuwe normaal? (Jan Vilain)

6             IN GROTE LIJNEN

6             Korte berichten en actualiteit

8             IN DE PRAKTIJK

8             Een stadsrivier brengt mensen bij elkaar (Jan Vilain)

12          Vleermuisvriendelijke verlichting in vier stappen (Mieke Hoogewijs)

14          DOSSIER CORONA

12          COVID-19 en onze gemeenschappelijke en publieke ruimte (Chris Younès)

17          Geen stilstand na de lockdown (Jan Vilain)

20          Coronabomen, speelcontainers en parklets (Jan Vilain)

24          Onzekerheid en hoop op de werkvloer (Jan Vilain)

27          DOSSIER Groen in en rond de stad

28          Natuur als stedelijk metabolisme (Gert De Keyser)

32          Groene assen en lobben voor klimaatrobuuste steden (Eva Troch en Bart Van Lokeren)

36          Het 21ste eeuwse stadspark is een voedselpark (Eli Devriendt, Kaat Smets en Elke Vanempten)

39          Grote bomen zijn goud waard (Paul Verschueren en Axel Verachtert)

42          Stedelijk groen voor geluidsreductie (Timothy Van Renterghem)

44          Van grijs naar groen in de Vlaamse rand (Luc Vander Elst)

47          Van saai gazon tot bloemrijk grasland (Bart Backaert)

50          Werk maken van een levendig groen straatbeeld (Jonas Lagrou)

53          De ‘regentuin’ van Walhain (Jean-Michel Degraeve)

56          INRICHTING EN UITRUSTING

57          INFOZUIL

Nr. 35 (juli- augustus- september): Participatie en co-creatie

De tijd dat de inrichting van de buitenruimte binnenskamers werd beklonken door professionelen en beleidsmakers behoort tot het verleden. Het aantal  Initiatieven waarbij burgers het voortouw nemen om vorm te geven aan hun omgeving is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Soms gaat het om spraakmakende burgerbewegingen die veel media-aandacht krijgen, maar ook kleinschalige initiatieven zijn vaak succesvol. Overheden, professionelen en burgers gaan via participatie en co-creatie met elkaar in dialoog om samen werk te maken van een betere leefomgeving. In dit dossier onderzoeken we een aantal geslaagde processen en staan we stil bij de struikelblokken en succesfactoren.

Nr. 36 (oktober- november- december): Publieke ruimte met een boodschap

Het laatste nummer van de jaargang 2020 peilt naar het verhaal achter de plek en naar boodschappen in de publieke ruimte. Ontwerpen die het verleden in beeld brengen, plaatsen van herdenking of bezinning, ‘nudging’,  de wereld van graffiti en street art, merktekens en symboliek in de openbare ruimte passeren de revue. Een onderzoek naar de publieke ruimte als communicatiemiddel!  


Meewerken aan het tijdschrift

Infopunt Publieke Ruimte tracht elk dossier vanuit diverse invalshoeken te benaderen waarbij nadrukkelijk kruisverbanden tussen het dossierthema en andere (beleids)domeinen in beeld komen. Ook is het de bedoeling om per thema diverse niveaus van betrokkenheid aan bod te laten komen (beleid, planning, ontwerp, uitvoering, onderhoud, beheer, beleving, …).

Voorstellen voor inhoudelijke bijdragen kunnen worden bezorgd aan Jan Vilain (hoofdredacteur) waarna verdere afspraken worden gemaakt over de vorm van het artikel (eigen tekst, interview, tekst door derden) conform de redactierichtlijnen van tijdschrift Publieke Ruimte.

Teksten en afbeeldingen moeten minimaal twee maanden voor de verschijningsdatum beschikbaar zijn voor eindredactie en layout:

·        Maartnummer: eind januari

·        Juninummer: eind april

·        Septembernummer: begin juli (wegens zomerverlof)

·        Decembernummer: begin oktober (wegens eindejaarsverlof)

Naast de dossiers bevat het tijdschrift een aantal vaste rubrieken (In de praktijk, Mensen, Beleid, Over de grens, Dagje uit, En plein public). De inhoud hiervan is niet dossiergebonden. Voorstellen voor redactionele bijdragen in deze rubrieken zijn eveneens welkom.

Adverteren

Het Tijdschrift Publieke Ruimte is een driemaandelijkse uitgave en heeft een oplage van 2500 Nederlandstalige en 1000 Franstalige exemplaren. Het verschijnt in Wallonië en Brussel onder de titel ‘Cahier Espace Public’ met een aangepaste inhoud.

Neem contact op met Kelly Thierens (Marketing en communicatie) voor meer informatie of een Mediamix op maat.

Abonneren

Als lid van Infopunt Publieke Ruimte ontvangt u standaard het Tijdschrift Publieke Ruimte. Er zijn verschillende lidmaatschappen:

– Ambassadeurs Publieke Ruimte: hogere overheden, overheidsinstellingen, beroepsfederaties,…

– Lidgemeenten Publieke Ruimte: lokale overheden

– Partners Publieke Ruimte: voor organisaties, bedrijven, opleidingsinstellingen,…

Bekijk hier het volledige ledennetwerk>

Voer hieronder uw gegevens in om u op het Tijdschrift Publieke Ruimte te abonneren.