Tijdschrift Publieke Ruimte

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel ‘Cahier Espace Public’.

Het thema ‘publieke ruimte’ komt in het tijdschrift op een integrale manier aan bod en gaat verder dan de bespreking van projecten en producten. Publieke ruimte is immers een belangrijke hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkeling. Daarom besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren: city marketing, duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, vastgoedinvesteringen, mobiliteit, leefmilieu, volksgezondheid, recreatie en toerisme enzomeer. Het tijdschrift geeft via reportages, interviews en technische dossiers steeds een actueel beeld van ontwikkelingen en tendensen op gebied van publieke ruimte.

Voor wie?

Het vakblad richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare en semi-openbare ruimten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

 • Lokale overheden (beleidsvoerders, kabinetten en administraties)
 • Bovenlokale overheden
 • Ontwerp- en studiebureaus, landschapsarchitecten, designers, productontwikkelaars
 • Projectontwikkelaars, bouwondernemingen, aannemers en nutsmaatschappijen
 • Vakorganisaties, brancheverenigingen, belangenverenigingen
 • Sociale huisvestingmaatschappijen, sociale woningbouw, vervoersmaatschappijen,..
 • Intercommunales en regionale landschappen
 • Recreatiedomeinen, bedrijventerreinen, scholen, rust – en verzorgingsinstellingen

Vaste rubrieken

Naast de thematische dossiers bevat het tijdschrift ook vaste rubrieken:

 • In grote lijnen:
  Korte berichten en actualiteit
 • In de praktijk:
  Reportages over ontwerp, inrichting en beheer.
 • Over de grens:
  Reportage over een buitenlands project
 • Inrichting en uitrusting:
  Innovatieve producten en diensten voor publieke ruimte
 • Infozuil:
  Korte berichten uit de sector

Thematische, actuele dossiers

Groenblauwe netwerken (jan-febr-maa)

Het ontwikkelen van samenhangende en doorlopende groenstructuren, vaak gekoppeld aan hydrologische structuren, wordt steeds belangrijker om de leefomgeving veerkrachtig en klimaatbestendig in te richten. Groenblauwe netwerken hebben bovendien vaak een belangrijke meerwaarde op vlak van gezondheid, biodiversiteit, zachte mobiliteit en woonkwaliteit. De totstandkoming van groenblauwe structuren in de leefomgeving kan gebeuren op basis van bovenlokale beleidsvisies maar ook via bottom-up initiatieven. In dit dossier staan we stil bij een aantal inspirerende plannen en bij concrete realisaties van groenblauwe dooradering in de publieke ruimte.  

Modal shift (apr-mei-jun)

Mobiliteit, verplaatsingsgedrag en de inrichting van de openbare ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mobiliteitshubs, citydepots, deelsystemen, smart mobility, telewerken, co-working spaces  en andere ontwikkelingen geven mee vorm aan de modal shift. De transitie naar nieuwe mobiliteitsvormen, vervoerssystemen en transportmiddelen vereist bijgevolg vaak een nieuwe kijk op de inrichting van de publieke ruimte. Wanneer is de publieke ruimte volgend en wanneer sturend? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van mobiliteitsmaatregelen? Het dossier ‘modal shift’ tracht de focus scherp te krijgen op het raakvlak tussen mobiliteit en ruimte.  

Beleidsinstrumenten (jul-aug-sept)

Vaak zijn de krijtlijnen voor de vormgeving en inrichting van de publieke ruimte uitgezet in een bovenliggend kader: ruimtelijke beleidsplannen, bestemmingsplannen, mobiliteitsplannen, groenstructuurplannen, hemelwaterplannen en vele andere beleidsvisies wat er op het terrein moet gebeuren. Daarnaast bestaan er diverse beleidsinstrumenten die specifiek gericht zijn op het verhogen van samenhang en kwaliteit, zoals masterplannen, beeldkwaliteitsplannen en andere specifieke plannen op maat van een lokaal bestuur. Vaak zijn er interessante datasets beschikbaar die helpen om keuzes te maken bij ontwerp en aanleg. Het dossier ‘beleidsinstrumenten’ toont een aantal interessante instrumenten evenals inspirerende realisaties die voortvloeien uit een weldoordacht planningskader.  

De ondergrond (okt-nov-dec)

Onder onze voeten ligt een hele wereld die bepalend is voor wat erboven gebeurt. Archeologisch onderzoek en vondsten uit het verleden kunnen soms een onverwachte wending geven aan ontwerpvisies. De waterhuishouding vraagt steeds meer aandacht. Gebouwde ondergrondse voorzieningen moeten oplossingen bieden voor bovengronds ruimtegebrek. Kabel- en leidingeninfrastructuur vraagt een georganiseerde aanpak terwijl warmtenetten in de toekomst aan belang zullen winnen. Het succes van aanplantingen staat of valt met ondergrondse groeiplaatsomstandigheden en de rijkdom aan bodemleven. En kunnen publieke ruimten op een verantwoorde manier worden gerealiseerd op historisch vervuilde gronden? Het dossier ‘de ondergrond’ duikt in een boeiende, verborgen wereld!  


Abonnees kunnen het tijdschrift volledig digitaal raadplegen.

Naast het raadplegen van het tijdschrift Publieke Ruimte zijn heel wat artikels en projecten terug te vinden op de Databank Publieke Ruimte, hét online platform voor Publieke Ruimte.

Zoek projecten, artikels en andere documentatie via het zoekveld, via de kaart of via de verschillende categorieën. Een schat aan informatie binnen handbereik. Een niet te missen tool voor iedereen betrokken bij publieke ruimte.


Abonneren op het tijdschrift

Er zijn diverse mogelijkheden om het tijdschrift in uw postbus te ontvangen.1. Neem een jaarabonnement (4 nummers) + online raadpleegbaar (€ 65 / € 40 voor studenten)

2. Sluit u aan als lid van Infopunt Publieke Ruimte en ontvang naast het vakblad nog heel wat andere ledenvoordelen voor uw organisatie of gemeente.


Ambassadeur (hoge overheden, overheidsinstellingen)
Lidgemeenten (lokale besturen, € 500 / Centrumsteden € 750).
Partners (bedrijven en organisaties € 242 / non-profitorganisatie € 121).

Meewerken aan het tijdschrift?

Voorstellen voor inhoudelijke bijdragen kunnen steeds worden bezorgd aan Jan Vilain (hoofdredacteur). Indien weerhouden, worden er verdere afspraken gemaakt over de vorm van het artikel (eigen tekst, interview, tekst door derden) conform de redactierichtlijnen.

Adverteren?

Het tijdschrift is een betrouwbaar communicatiekanaal om uw boodschap tot bij een kwalitatieve doelgroep te brengen. Het tijdschrift Publieke Ruimte bestaat al sinds 2012 en is dus een vaste waarde voor iedereen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bezig met publieke ruimte.