Operatie Perforatie

Operatie Perforatie: samenwerken aan waterinfiltratie 

‘Operatie Perforatie’ is een nationale campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin waarbij gemeenten, bedrijven en particulieren worden uitgenodigd om overtollige verhardingen te verwijderen en anders in te richten. De campagne wordt gelanceerd tijdens het Congres Publieke Ruimte waarbij lokale besturen pilootprojecten kunnen voordragen en kans maken op de Aquafinprijs.

Bezoek de campagnewebsite >

Het publieke debat over het ruimtelijk beleid in Vlaanderen wordt gedomineerd door het terugdringen van het ruimtebeslag (‘betonstop’). Planning op middellange termijn (2040) is noodzakelijk maar actie om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag is minstens even belangrijk. De overmatige oppervlakteverharding in Vlaanderen is een ruimtelijk gegeven dat mee aan de basis ligt van maatschappelijke, ecologische en economische problemen zoals wateroverlast, verdroging, hittestress, verkeersoverlast, biodiversiteitsverlies, … Het stoppen en omkeren van bodemverzegeling kan vandaag worden aangepakt zonder afhankelijk te zijn van bovenlokale beleidsbeslissingen. Het lokale niveau, ondernemingen en burgers kunnen zelf aan de slag om dit versneld te realiseren. De schaalvoordelen van meerdere kleine projecten bewerkstelligen een gunstig effect op bovenlokaal niveau.

Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, overgedimensioneerde straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen tot particuliere opritten, levert rechtstreekse positieve effecten op: infiltratie (opvangen pieken van droogte en wateroverlast), vergroening (meerwaarde voor luchtkwaliteit, omgevingsbeleving, fysieke en mentale gezondheid, …), temperatuurregulatie in bebouwd gebied, verhoging van de biodiversiteit, mogelijkheden voor lokale voedselproductie, … Door ontharding kunnen groen-blauwe netwerken doorsijpelen tot op microniveau. Bovendien kunnen uitgebroken verhardingsmaterialen grotendeels worden gerecupereerd of gerecycleerd.
Met ‘Operatie perforatie’ beoogt Infopunt Publieke Ruimte een campagne op Vlaams niveau die het adagium ‘think globally, act locally’ concreet vertaalt. Met een sterk ‘perforatiebeleid’ kan Vlaanderen bovendien wereldwijd een voorbeeldfunctie vervullen t.a.v. andere (sub)urbane en metropolitane regio’s.

OPROEP VOOR PILOOTPROJECTEN AQUAFINPRIJS

Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin slaan de handen in elkaar om van Operatie Perforatie een grootschalige en brede campagne te maken. Lokale besturen worden uitgedaagd om tijdens de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks een meetbare verharde oppervlakte te ontharden en vergroenen of te vervangen door waterdoorlatende verharding. Om bij het begin van de nieuwe bestuursperiode inspirerende voorbeelden aan te reiken, zal in de loop van 2018 een of meerdere pilootprojecten worden uitgevoerd. Lokale besturen worden uitgenodigd om op het Congres Publieke Ruimte een zone voor ontharding voor te dragen en een eerste conceptidee te ontwikkelen. Het beste idee krijgt professionele ondersteuning door Aquafin en wordt tegen het Congres Publieke Ruimte 2019 daadwerkelijk gerealiseerd.