Brussels onderzoek voetgangerszones

40KM BRU – Onderzoek naar voetgangerszones in Brussel

Brussel op mensenmaat

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het wegverkeer met 20 % terugdringen in vergelijking met het niveau van 2001. In het Iris 2-plan kan je lezen hoe de regering deze doelstelling wil bereiken: door in de eerste plaats openbaar vervoer, fietsen en stappen te bevorderen en het individueel autovervoer te ontmoedigen. Iris 2 voorziet ook een Voetgangersplan om van Brussel een duurzame hoofdstad met een betere levenskwaliteit te maken.

Wat is het Voetgangersplan?

Met dit strategisch Voetgangersplan wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werk maken van een doorgedreven en omvattend beleid om de stad écht voetgangersvriendelijk te maken. De focus ligt daarbij op het bevorderen van het stappen voor dagelijkse verplaatsingen. Daaruit vloeien concrete hefbomen voort op het vlak van verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw, normen en organisatie, imago en promotie. Het plan is vooral bedoeld als hefboom en inspiratiebron om een cultuurverandering teweeg te brengen. Inspelen op de behoeften van de voetganger moet een automatische reflex worden bij alle actoren.

Voetgangersgebieden?

Bij de opmaak van het voetgangersplan is gebleken dat het essentieel is dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer voetgangersgebieden nodig zijn. Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest wil daarom meer voetgangersgebieden afbakenen.

In het IRIS II-plan was reeds de duidelijke intentie uitgesproken om tegen 2018 minstens 20 km voetgangerszones te realiseren. Dat is uiteraard geen eindpunt. Het aantal voetgangerszones wordt nadien verder uitgebreid tot 40 km tegen 2040. Het gaat daarbij om verkeersvrije voetgangerszones in de strikte zin, om woonerven en erven of om zones met tijdelijke beperking voor autoverkeer, zoals de speelstraten. Deze zullen vorm krijgen in diverse hefbomen van dit plan rond verblijfsgebieden en doortochten, lokale voetgangersnetwerken, handelswijken, schoolomgevingen en nieuwe stedenbouwkundige projecten.
Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest heeft opdracht gegeven aan het studiebureau Arcadis en de Voetgangersbeweging om na te gaan welke gebieden als voetgangerszone in aanmerking komen en zo deel kunnen uitmaken van de 40 KILOMETER voetgangersgebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In de zoektocht naar potentiële voetgangersgebieden, kunnen de inwoners of werknemers in Brussel zelf voorstellen doen. Het zijn immers de dagelijkse gebruikers die in eerste instantie de vele voordelen zullen plukken die voetgangersgebieden te bieden hebben.