Ledenvoordelen

Een voorbeeldgemeente

Publieke ruimte en verkeersveiligheid, een prioriteit! Lidgemeenten van Infopunt Publieke Ruimte plaatsen de kwaliteit van de openbare ruimte en verkeersveiligheid hoog op het beleidsagenda. Daarmee geven ze een belangrijk signaal aan hun inwoners en vervullen ze een voorbeeldfunctie tegenover andere lokale besturen. Kwaliteit van de leefomgeving is immers een belangrijk aandachtspunt waarop burgers het gemeentelijke beleid beoordelen, zo blijkt uit onderzoek. Door het lidmaatschap maakt uw gemeente samen met Infopunt Publieke Ruimte en een groot aantal private partners deel uit van een professioneel netwerk dat ijvert voor meer kwaliteit in de openbare ruimte.

  • Door onze contacten met lokale en bovenlokale overheden, onderzoeksinstellingen, ondernemingen, studiebureaus, vakverenigingen enz. kunnen wij uw vragen rechtstreeks voorleggen aan onafhankelijke deskundigen. Wij zoeken voor u zonder bijkomende kosten de snelste weg naar het juiste antwoord 
  • Wij maken relevante vacatures van het gemeentebestuur (openbare werken, mobiliteit, groenvoorziening, werftoezichters, …) mee bekend via onze website. Zo komt uw jobaanbieding snel en efficiënt bij de juiste doelgroep terecht 
  • Gemeentebesturen kunnen mooi gerealiseerde projecten steeds aanreiken aan onze redactie voor publicatie op de website of in het tijdschrift publieke ruimte. 

Gratis deelname of korting op vormingsinitiatieven

Hou de vinger aan de pols. Infopunt Publieke Ruimte organiseert het Congres Publieke Ruimte, thematische vormingsinitiatieven en excursies. Regelmatig vinden themadagen plaats die aansluiten bij de dossiers in het tijdschrift publieke ruimte. Lidgemeenten kunnen gratis of aan verminderd tarief deelnemen aan deze vormingsactiviteiten.

Planaudits en advies tegen een gereduceerd tarief

Infopunt onderwerpt plannen voor de (her)inrichting van openbare ruimten aan een kwaliteitstoets (planaudit) en adviseert het gemeentebestuur over geplande projecten. Een planaudit is een waardevol hulpmiddel waarmee achteraf grotere kosten worden vermeden. In vergelijking met de kostprijs om probleemsituaties na uitvoering van de werken recht te zetten, is de meerkost voor een planadvies zeer gering . Om u een idee te geven wat zulk een advies inhoud, bezorgen we u op aanvraag vrijblijvend enkele voorbeelden.
Met een audit beschikken de technische dienst en het schepencollege over een onafhankelijk advies om de uiteindelijke keuze te verantwoorden. Adviesopdrachten omvatten standaard een screening van de plannen, rapportage en overleg met de administratie en / of bevoegde schepenen. Infopunt Publieke Ruimte voert geen ontwerpopdrachten uit.

Lidgemeenten krijgen een voordeeltarief van € 50,00 / uur voor adviesverlening, tegenover het standaardtarief van € 65,00 / uur.

Gratis publicaties voor alle betrokken schepenen en administraties

Alle informatie rechtstreeks bij de juiste persoon! Infopunt Publieke Ruimte brengt jaarlijks het succesvolle praktijkboek ‘Publieke Ruimte’ uit. Deze publicatie is een uniek inspiratiedocument boordevol actuele informatie en voorbeeldstellende projecten. Lidgemeenten kunnen gratis tot vijf extra exemplaren bekomen, zodat de diverse betrokken schepenen en gemeentediensten kunnen worden geïnformeerd (openbare werken, mobiliteit, ruimtelijke ordening, groenvoorziening, erfgoed, …).

Naast het praktijkboek is er ook het vakblad ‘tijdschrift publieke ruimte’. Het driemaandelijkse magazine richt zich naar iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten.
Bent u beleidsmaker, administratief of technisch ambtenaar, medewerker van groendienst, technische dienst, staat u in voor de inrichting, ontwerp of beheer van publieke ruimte? Dan is het tijdschrift voor u een onmisbaar platform voor uitwisseling van informatie binnen het vakgebied. Het tijdschrift wordt uitgegeven in een Franstalige en Nederlandstalige versie waardoor het de kennisuitwisseling tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië versterkt. Lidgemeenten ontvangen vijf tot tien abonnementen voor de betrokken administraties en mandatarissen.

Gratis campagnepakket Doorlopende Straten

De Internationale Voetgangersfederatie (IFP) en Infopunt Publieke Ruimte hebben een efficiënte en goedkope aanpak ontwikkeld om op korte termijn heel wat doorlopende straten (straten die niet doodlopen voor fietsers en voetgangers) in het straatbeeld herkenbaar te maken. De aanpak moet ertoe leiden dat het aanbod aan voet- en buurtwegen beter bekend wordt zodat zij meer gebruikt worden. Door deel te nemen kan uw gemeente een mooi project neerzetten dat meteen zichtbare resultaten oplevert. U geeft een krachtig positief signaal aan voetgangers en fietsers in uw gemeente. In Kampenhout, pilootgemeente voor het project, bleek alvast het succes en potentieel van het project (projectfiche in bijlage). Uit een evaluatie van de +/- 50 gemeenten die reeds deelnemen, blijkt dat in de praktijk 50 tot 80% van de doodlopende straten doorloopt!

Ondersteuning bij de opstart van het Octopusplan

Als lid geniet u een zekere ondersteuning voor het uitwerken van een verkeers- en mobiliteitsbeleid voor de basisscholen in uw gemeente. Dit gebeurt aan de hand van het Octopusplan, dat bij de meeste basisscholen en gemeenten in Vlaanderen bekend is. De ondersteuning is gebaseerd op de door ons ontwikkelde Octopusplan-software met geïntegreerde GIS-module. Deze module maakt het mogelijk de verplaatsingsgegevens van scholen te analyseren, engagementen van verschillende actoren op te volgen, de betrokkenheid van burgers te vergroten, objectieve metingen uit te voeren via software, enz. U heeft met deze software bovendien een instrument in handen om deze informatie in uw mobiliteitsbeleid te integreren.