Jaargang 2020

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel ‘Cahier Espace Public’.

Het Tijdschrift Publieke Ruimte kan terugkijken op een succesvolle jaargang 2020 waarin volgende thema’s aan bod kwamen: Voetgangers, Groen in en rond de stad, Participatie en co-creatie en Publieke ruimte met een boodschap.

Omwille van de quasi ononderbroken thuiswerksituatie van vele abonnees bieden we het decembernummer met dossier ‘Publieke ruimte met een boodschap’ hieronder integraal online aan.

Lees hier de jaargang 2020

Nr. 36 (oktober- november- december): Publieke ruimte met een boodschap

Het laatste nummer van de jaargang 2020 peilt naar het verhaal achter de plek en naar boodschappen in de publieke ruimte. Ontwerpen die het verleden in beeld brengen, plaatsen van herdenking of bezinning, ‘nudging’,  de wereld van graffiti en street art, merktekens en symboliek in de openbare ruimte passeren de revue. Een onderzoek naar de publieke ruimte als communicatiemiddel!  

Nr. 35 (juli- augustus- september): Participatie en co-creatie

De tijd dat de inrichting van de buitenruimte binnenskamers werd beklonken door professionelen en beleidsmakers behoort tot het verleden. Het aantal  Initiatieven waarbij burgers het voortouw nemen om vorm te geven aan hun omgeving is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Soms gaat het om spraakmakende burgerbewegingen die veel media-aandacht krijgen, maar ook kleinschalige initiatieven zijn vaak succesvol. Overheden, professionelen en burgers gaan via participatie en co-creatie met elkaar in dialoog om samen werk te maken van een betere leefomgeving. In dit dossier onderzoeken we een aantal geslaagde processen en staan we stil bij de struikelblokken en succesfactoren.


Nr. 34 (april- mei- juni): Groen in en rond de stad

Volgens de VN zal tegen 2050 twee derde van de wereldbevolking in steden wonen. Ook Vlaanderen kent een toenemende verstedelijking. Verstedelijkte gebieden zijn extra gevoelig aan de effecten van klimaatverandering zoals hittestress, verdroging en wateroverlast. Maar ook akoestische- en luchtkwaliteit staan in stedelijke omgevingen onder druk. Stadsgroen is essentieel om de leefkwaliteit in steden te behouden en versterken, zowel op microniveau als in de grote ruimtelijke structuren van de stad. Stadsgroen vervult naast ecologische en esthetische functies ook een rol bij onder meer voedselproductie en waterbuffering. Dit dossier staat uitgebreid stil bij de toegevoegde waarde van groen voor de stedelijke leefomgeving. 

Nr. 33 (januari – februari – maart): Voetgangers

In 2020 bestaat de Voetgangersbeweging vzw twintig jaar. Reden genoeg om in het eerste nummer van deze jaargang uitgebreid stil te staan bij publieke ruimte voor voetgangers. U maakt kennis met steden die hun centrum hebben ingericht op maat van voetgangers, we interviewen deskundigen over voetgangersinfrastructuur en toegankelijkheid, we gaan op zoek naar bijzondere locaties zoals blotevoetenpaden en voetgangersbruggen. In dit nummer onderzoeken we de rol van de voetganger in het mobiliteitsbeleid en trachten oplossingen te zoeken om de ‘S’ van het STOP-principe meer gewicht te geven in het beleid.
Nr. 34